Mowi inngår langsiktig samarbeidsavtale med Aqua Robotics

Mowi inngår langsiktig samarbeidsavtale med Aqua Robotics

Aqua Robotics og Mowi har i flere år samarbeidet om teknologiutvikling og testing av rengjøringsroboter for nøter på oppdrettsanlegg. Samarbeidet har vært svært viktig for at Aqua Robotics har kunnet evaluere og teste maskiner under faktiske forhold. Arbeidet har bidratt til at robotene nå er klare for kommersiell drift i de fleste typer nøter og anlegg, og samarbeidet mellom Aqua Robotics og Mowi vil dermed videreføres.

Samarbeidsavtalen er inngått med utgangspunkt i 3 års varighet, hvor partene skal samarbeide om kommersiell drift av robotisert notvask uten bruk av impregneringsmidler og optimalisering av slike tjenester i stor skala.  Tidlige erfaringer fra en rekke kunder viser at robotisert notvask flere steder kan erstatte både høytrykksspyling og bruk av impregneringsmidler på oppdrettsnøter, og videre at slike metoder også kan bidra til positive effekter på biologien i merdene slik som vekstrate, gjellehelse, lusekontroll og generell fiskevelferd. Dette er likevel komplekse områder som er avhengig av en rekke faktorer, men erfaring tyder på at en slik endring i renholdsmetodikk kan ha positive effekter på flere biologiske forhold.

Ved siden av biologiske fordeler kan man måle mindre støy fra anleggene ved å unngå notspyling, redusert ekstern smittefare siden antall båtanløp reduseres, og oppnå lavere CO2-utslipp tilknyttet produksjonen siden alt renhold nå er elektrisk og krever svært beskjeden mengde energi.

– I sum ser vi at vi klarer å gi oppdretter direkte besparelser gjennom helautomatisk renhold og i tillegg anser vi de biologiske effektene til å være bonuser som tilfaller anlegget. Vi har i en årrekke jobbet for å optimalisere oppetid og notrenhold, og er nå svært glade for å se at vi skaper stor verdi for våre kunder. Det er helt avgjørende for et teknologiselskap som oss å få mulighet til å jobbe med og for en stor produksjonsbedrift som Mowi, slik at vi kan sikre en effektiv læringskurve gjennom utviklingen, sier en stolt daglig leder, Kjetil Njærheim. 

Aqua Robotics arbeider nå med en utrulling av 150 nye roboter for oppstart i 2024 rundt om i landet for sine kunder.

– Det er ingen tvil om at Mowi har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss, og vi gleder oss over at de vil fortsette å være en viktig partner og kunde også fremover. Vi hadde ikke klart å være der vi er i dag uten et tett faglig samarbeid med Mowi. Det er likevel hvert enkelt anlegg som avgjør sin metodikk og strategi, så vi ser frem til en travel høst og vår hvor vi håper å treffe mange nye og kjente ansikter, uttaler salgssjef, Stig Martin Bø i Aqua Robotics.

Samarbeidsavtalen er basert på at alle anlegg i Mowi får tilgang til lik tjeneste, service og support uavhengig av geografisk plassering. Avtalen skal videre bidra til forutsigbarhet slik at kvaliteter og ressurser er tilpasset den til enhver tids gjeldende etterspørsel etter HALO på oppdrettsanlegg. 

– Mowi sin visjon er Leading the Blue Revolution. For å realisere vår visjon spiller teknologiutvikling en viktig rolle, spesielt gjennom vår Smart Farming strategi. Det er viktig for oss med samarbeid og nærhet til lokale aktører som kan bidra med ny teknologi som løser reelle driftsmessige utfordringer slik som for eksempel begroing på not. Derfor er vi alltid glade for å videreføre teknologi fra test og forsøk til kommersialisering og videre utrulling. Vi har under en lengre testperiode sett at teknologien bidrar til meget godt notrenhold og at Aqua Robotics tilfredsstiller våre krav og forventninger til effektivitet og kvalitet, uttaler Group Manager Seawater Production Technology, Henrik Trengereid. 

For kontakt eller mer info

Kjetil Njærheim
daglig leder Aqua Robotics
ksn@aquarobotics.no
Telefon 916 65 509

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Banebrytende oppdrettsteknologi til havs

Banebrytende oppdrettsteknologi til havs

Aqua Robotics er ledende leverandør av robotisert renhold av oppdrettsnøter. Skarv Technologies har utviklet en ny maskinsynsløsning som kan vurdere slitasje og brudd i notvegg. Sammen har de inngått et partnerskap som muliggjør inspeksjon og renhold gjennom en fastmontert robot uten bruk av personell i operasjon.

Trygve Olav Fossum i Skarv Technologies og Kjetil Njærheim i Aqua Robotics har en samarbeidsavtale som vil sikre kontinuerlig og fokusert produktutvikling fremover.

Trygve Olav Fossum i Skarv Technologies og Kjetil Njærheim i Aqua Robotics har en samarbeidsavtale som vil sikre kontinuerlig og fokusert produktutvikling fremover.

Denne løsningen er valgt til SalmarAkers Ocean Farm 1 slik at man kan rengjøre not samtidig som man utfører kontinuerlig overvåkning av notveggen. Dette er pionerarbeid i verdenssammenheng og gir oppdretter helt ny mulighet til å både holde et spylefritt og kobberfritt miljø for fisken samtidig som man har kontinuerlig overvåkning og kontroll av notvegg.

Robotisering og KI reduserer arbeidsbelastning og miljøpåvirkning

Norskekysten er kjent for sine lange avstander og tøffe værforhold. Når havmerder etableres blir tilkomst og vær derfor fort en avgjørende faktor for responstid når man skal utføre oppgaver eller reagere på en hendelse. Dette gir store incentiver for å redusere behovet for manuelle operasjoner og heller lene seg på teknologi som kan automatisere arbeid, uten at personell og utstyr må hentes inn ved behov.  I en årrekke har Aqua Robotics utviklet roboter for rengjøring til de mindre fjordanleggene. Det har gitt mye erfaring på hvordan man kan hindre groe på not, både på innsiden og utsiden av notveggen, uten å benytte høytrykkspyling. Skarv Technologies besitter også banebrytende teknologi for bruk av kunstig intelligens og maskinsyn til å detektere slitasje og hull på notstrukturer. I verdenssammenheng er det banebrytende at en enkeltstående automatisert maskin både rengjør innside og utside av not, samtidig som den overvåker hele notveggen for slitasje og brudd. Resultater fra datafangst så langt har vist at man oppnår svært god bildekvalitet, samt god presisjon i bildeanalysen. Alt tyder dermed på at dette er teknologi som vil gi høy verdi for oppdretter. «Vi er svært heldige å få lov til å jobbe med aktører i Norge som våger å tro på ny teknologi slik at vi nå er posisjonert foran den internasjonale konkurransen. Det vil bety utrolig mye for oss som selskap og vår bransje å evne å beholde denne ledelsen i internasjonal teknologiutvikling. Vi håper derfor at dette bare er begynnelsen på etablering av slike anlegg i Norge», uttaler daglig leder i Aqua Robotics, Kjetil Njærheim.

Kontinuerlig notrengjøring gir biologiske gevinster

Kostnaden rundt utvikling og drift av teknologien kan man regne hjem ved reduksjon av de manuelle spyleoperasjonene. Slik sett skal verdiforslaget til kunde stå seg veldig sterkt også i økonomisk sammenheng. I de senere års tid har også bruk av kobber blitt sterkt diskutert, og det er nå en bred enighet om at bransjen må redusere sin bruk av kobber. Det har medført at hyppighet av spyling har økt når bruk av kobber har blitt redusert. Senere tids forskning har likevel vist at høy hyppighet av spyling kan stresse fisken og redusere appetitten. Aqua Robotics sin patenterte teknologi bruker børster som ikke krever elektronikk, pumper, eller andre støyskapende elementer i sjø. Det gjør at man ikke påvirker foringsmønster og at man heller ikke generer støy for fisken. Fiskens miljø blir dermed roligere.

En annen mulig negativ effekt som er forsket mer på i senere tid, er avfall fra spyling. Det er antatt at groe som løsrives fra spyling kommer i kontakt med fiskens gjeller og at de ulike typer groe både kan skape sår og skader på fiskens gjellestruktur. Gjellehelse representerer en av de mest kritiske faktorer til fiskevelferd. Ved bruk av HALO-systemet vil man hindre påslag av groe og dermed også eliminere dannelse av avfall ved rengjøring. Det er derfor sterke indikasjoner på at fiskens gjellehelse bedres signifikant gjennom slik bruk av teknologi.

Lusebekjempelse har også vært en av de store kampene i fiskevelferden. Man vet at leppefisk nærer av groe på not og da vil kontinuerlig renhold av not medføre at leppefisken ikke står på notvegg, men heller søker næring inne blant oppdrettsfisken. Robotens arbeid med å sikre kontinuerlig ren not kan derfor ha stor betydning i leppefiskens arbeid med å holde merden fri for lus, redusere antall lusebehandlinger og redusere luseveksten. Teknologien kan dermed gi store positive biologiske effekter for laksens miljø. 

Kontinuerlig overvåkning øker driftssikkerheten

Skarv Technologies har utprøvd teknologi som kombinerer høykvalitets video og kunstig intelligens som automatisk evaluerer og identifiserer mulige svakheter og brudd i notstruktur. OF1 er første anlegg som tar i bruk fastmontert overvåkning, hvor Aqua Robotics sin rengjøringsrigg er sensorbæreren som flytter kamera slik at alle områder av noten blir fotografert.

Fra SalmarAkers Ocean Farm 1 med fastmontert overvåking. 

«Samarbeidet med Aqua Robotics har muliggjort en automatisk kartlegging av notvegg uten bruk av personell eller manuelle operasjoner. Vi holder stor hastighet på utviklingen slik at vi kan optimalisere systemene til å kunne forutsi mulige slitasje og brudd. En slik kombinert metodikk av rengjøringsmaskin og overvåkning gir oss mulighet til å kontrollere alle deler av notveggen flere ganger i døgnet, og gir en inspeksjonshyppighet som aldri før har vært mulig å oppnå. Man vil ha flere roboter som jobber parallelt slik at man får redundans i operasjonene og dermed er i stand til å oppnå svært høy driftssikkerhet. Vi tror vi er med på en teknologireise som nå danner grunnlaget for den nye bransjestandarden i oppdrettsbransjen», sier en entusiastisk daglig leder, Trygve Olav Fossum, i Skarv Technologies.

Skarv Technologies har utprøvd teknologi som kombinerer høykvalitets video og kunstig intelligens som automatisk evaluerer og identifiserer mulige svakheter og brudd i notstruktur. OF1 er første anlegg som tar i bruk fastmontert overvåkning, hvor Aqua Robotics sin rengjøringsrigg er sensorbæreren som flytter kamera slik at alle områder av noten blir fotografert.  «Samarbeidet med Aqua Robotics har muliggjort en automatisk kartlegging av notvegg uten bruk av personell eller manuelle operasjoner. Vi holder stor hastighet på utviklingen slik at vi kan optimalisere systemene til å kunne forutsi mulige slitasje og brudd. En slik kombinert metodikk av rengjøringsmaskin og overvåkning gir oss mulighet til å kontrollere alle deler av notveggen flere ganger i døgnet, og gir en inspeksjonshyppighet som aldri før har vært mulig å oppnå. Man vil ha flere roboter som jobber parallelt slik at man får redundans i operasjonene og dermed er i stand til å oppnå svært høy driftssikkerhet. Vi tror vi er med på en teknologireise som nå danner grunnlaget for den nye bransjestandarden i oppdrettsbransjen», sier en entusiastisk daglig leder, Trygve Olav Fossum, i Skarv Technologies.

Aqua Robotics og Skarv Technologies har en samarbeidsavtale som vil sikre kontinuerlig og fokusert produktutvikling fremover. Både Aqua Robotics og Skarv Technologies understreker viktigheten av å ha tilgang på aktører som våger å satse på ny teknologi og benytter egne behov til å danne grunnlag for introduksjon, bruk og erfaring av slikt pionerarbeid. Det er samarbeid på tvers av organisasjoner som har muliggjort oppnåelsen av disse teknologiske milepælene vi nå ser.

Aqua Robotics og Skarv Technologies vil begge vise frem sine teknologiske nyvinninger på stand under årets Aqua Nor i Trondheim 22. – 24. august på stand C-005

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Nor 2023

Aqua Nor presenterer det nyeste innen oppdrettsteknologi

I over 40 år har Aqua Nor vært er et viktig internasjonalt møtested for havbruksnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 25.000 besøkende fra opptil 80 nasjoner.

Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.
Kom innom for en kaffe og en hyggelig prat på stand 005 i hall C.
aquanor.no

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Oppskalering og ny identitet for HALO og Aqua Robotics.

Oppskalering og ny identitet for HALO og Aqua Robotics.

HALO handler om skånsom og kontinuerlig notrengjøring. Alltid ren not er den enkleste veien til bedre fiskevelferd, mindre miljøpåvirkning og bedre lønnsomhet for oppdretterne. Etter omfattende produktuvikling og testing siden 2017, går vi nå inn i en ny fase hvor større volumer settes i arbeid fordelt utover norskekysten. Derfor har vi også endret logoen og profilen.

Uttrykket er mer humant enn teknologisk. Formene er runde. Fargene er hentet fra havet. Sirkelen i logoen er inspirert av kjørebanen og prikken i sirkelen symboliserer roboten som beveger seg kontinuerlig rundt i nota. HALO, som er både teknologi og tjeneste, er bidraget vårt til en ren not. Fisken er i hovedrollen.  

Den nye identiteten er med på å bygge opp om at Aqua Robotics sammen med aktørene i oppdrettsnæringen skal gjøre norsk havbruk enda bedre for fisken, miljøet og oppdretterne. Vi er gjennomtestet og pålitelig. Klar til å skape et sterkt bidrag til norske oppdrettsanlegg.

Logo og identiteten er utviklet i godt og tett samarbeid med reklamebyrået Glødefisk som også har laget nettsiden vår.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Over 100 installerte

HALO runder 100 utplasserte systemer

Etter grundig uttesting på oppdrettsanlegg en rekke steder i Norge, har HALO fått fotfeste i markedet. Rundt 100 systemer er levert langs hele kysten, og antallet vil trolig vokse raskt.

Vi har samarbeidet tett med oppdrettsnæringen og brukt mye tid og ressurser på grundig uttesting for å luke bort barnesykdommer. Derfor kan vi nå også gi renhetsgaranti. Avhengig av typen notsystem, kan vi garantere en prosentvis reduksjon i spylingsbehovet. Klarer vi ikke holde vår løftegaranti, krever vi heller ikke betaling.
Siden HALO leveres som en tjeneste som faktureres månedlig, krever det heller ingen kostbare investeringer for å ta løsningen i bruk.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Nytt børsteriggdesign

Nytt design gir økt driftssikkerhet

HALO Cleaner består av flere roterende børstevalser som ruller mot nota og fastmonterte tverrstilte børster. Alle børstevalsene er laget slik at de kan bevege seg i tråd med notas konturog vendbare foiler/vinger/kassetter presser børstene inn mot notveggen med tilstrekkelig trykk til at børstevalsene går gjennom nota og rengjør både innvendig og utvendig samtidig.

Vi tilbyr nå tre ulike modeller tilpasset ulike notstørrelser og nottyper. For de største nottypene anbefaler vi den doble riggen HALO Cleaner V4.2. HALO Cleaner V4.7 har noe smalere børstefelt og egner seg for mindre nøter. V5.1 OF1 er utviklet for oppdrettsanlegg offshore og kan også leveres med kamera.

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics