Å gjøre mindre gir mer

Fiskevelferd og fiskehelse er øverst på agendaen for å sikre bærekraftig og god produksjon. Det virker klart at det beste for fisken er når den får stå i fred, med så lite håndtering som mulig. Vi begynner også å se dette utfra erfaringer på de anleggene vi selv opererer i; redusert støy, mindre håndtering og et renere, roligere miljø fører til  sterkere fisk. En sterk fisk som ikke er stresset er mindre sårbar for naturlige sykdommer. En fisk som har det godt får økte forutsetninger for god appetitt og vokser bedre. Dette er godt kjent og vi begynner nå å få ganske brede erfaringsdata som viser at bruk av vår rengjøringsmetode er positiv for fisken.

Les artikkelen i Kyst.no:  Vil erstatte kobber og biocider med roboter

Aqua Robotics sin visjon er enkel; «alltid ren not». Uten bruk av kobber eller biocider. Ved å ha en HALO i hver merd reduseres båttrafikken og dermed smitterisiko. Dette er bra for miljøet og økosystemet og gir bedre bærekraft. I tillegg er det selvfølgelig økonomisk gunstig. Halo er nå operativ fra Rogaland i sør, til Troms i nord. Og med 100 operative enheter gir dette godt grunnlag for å vurdere hvordan systemet påvirker fiskens miljø i merden. I tillegg er det et kontinuerlig fokus på bærekraft og miljøpåvirkning fra oppdrettsnæringen. Dette er både gjennom fokus på lavt utslipp av CO2 samt redusert bruk av biocider som kobber. Bransjen har et uttalt mål om å redusere bruk av  notimpregnering av nøter for å redusere avfallet i fjordsystemene. Særlig i kombinasjon med høytrykksspyling vil impregneringen slites av nota og gi avfall til bunnen. Det er dette avfallet vi er opptatt av å forhindre. At bransjen klarer produksjon uten bruk av kobber er en stor garantist for at fjordsystemet ikke blir negativt belastet av produksjonen. Derfor opererer også alle HALO børsterigger på nøter uten bruk av impregnering med kobber.

God fiskehelse handler også om å unngå stress. Lite støy skaper mindre stress. Bruk av børsteteknologi gir ingen støy i vann, det er ingen pumper, ingen høytrykk, kun børster uten motorisert bevegelse. Fisken blir ikke påvirket av støy fra renhold med børste. En fisk som ikke stresser har også god appetitt. Vi har sett at ordinære spyleprogram gir redusert appetitt. Ved å redusere antall spylinger klarer man å holde en jevnere foring. Å nå sine vekstmål på kortere tid, eller å få bedre vekstrate i den avsatte produksjonstiden, er utelukkende positivt. At fisken spiser bedre kan også være en god indikator på at også den har det godt. Og god fiskevelferd er det aller viktigste for alle oss som bidrar i matproduksjonen.

En av de store utfordringene i oppdrettsnæringen i dag er lakselus. Dette er en naturlig parasitt som skader fisken. Som i alle økosystemer er det likevel alltid noen andres brød. En av de virkelig store forkjemperne for å holde lusa nede er rensefisken. Denne trives godt med å jage og nære på lusa. Men rensefisken liker også annen næring. Mye av den finnes på notveggen. Spesielt spøkelseskrepsen. I et tradisjonelt spyleintervall rengjøres noten hver 7- 14. dag. Det betyr også at groe og organismer får god tid til å etablere seg på notveggen mellom spyleintervallene. Mye tyder på at rensefisken er mindre effektiv i lusebekjempelse desto lenger tid det går etter forrige spyling. Da kan rensefisken gå på notveggen og finne ulike organismer den nærer på der.

HALO robot.
Børsterigg.

I anlegg med kontinuerlig ren not ser vi at det er svært lite rensefisk på notveggen. Det er ingenting der som interesserer den. Spøkelseskrepsen får ikke tid til å etablere seg, og fisken mister interesse. Da blir det neste å jage lus. Vi ser at en kontinuerlig ren not hjelper rensefisken å holde fokus på å jakte lus. Dette er svært bra for fisken i noten den jobber i, men det betyr også at det vil komme mindre lus videre ut fra anlegget. Det er vinn for anlegget og vinn for fjorden. God fiskevelferd og godt miljø. Om man i tillegg klarer å redusere behandlinger av fisken, så slipper fisken å bli håndtert. Den får stå i fred. Det vet vi den trives godt med. Vi kan altså påvirke fiskevelferden med å la økosystemet gjøre jobben sin selv. Dette bidrar til balanse i naturen og det er bærekraftig.

Naturlige sykdommer finnes over alt. I alle samfunn og i hele dyreriket. Det vi mennesker gjør for å forhindre spredning av sykdom er å begrense smitteveiene. Altså stoppe lastebærere av sykdommer. Naturlige smittebærer er vanskelige å stoppe. Dette kan være fugl, annen villfisk, havstrømmer og algeoppblomstring. Men menneskelige smittebærere kan vi gjøre noe med. Vi vet at en av disse menneskelige lastbærerne er båttrafikk.  Vi vet at en båt som har vært i et område med èn sykdom, kan ta den med seg til et annet området og dermed være den lastbæreren som introduserer sykdommen til et nytt område. Vi er gode på regler og rutiner for å redusere dette, både gjennom desinfisering, karantene og reglement for kjøremønster. Men å eliminere risikoen er vanskelig.

Det eneste vi kan gjøre for å eliminere risiko for menneskelig lastebærer, er å eliminere båttrafikken helt. Ett anløp mindre utgjør ett bidrag til mindre risiko for ekstern smitte. Derfor ser vi at det er en god ide å ha en fast installert rengjører på anlegget. Da tar man betraktelig ned behovet for antall båtanløp i løpet av en sesong for å rengjøre. Å ta ned båttrafikken mellom anleggene anser vi som et sterkt bidrag til å sikre begrensning i potensiell smittevei. På anlegg der HALO er installert ser vi at vi klarer å redusere båtanløp tilknyttet renhold med 85%. Det tror vi er et viktig bidrag til å begrense mulig spredning mellom anleggene.

Vi ser at vi kan oppnå mange gode og positive effekter mot fiskevelferd ved bare å redusere oppgavene og aktivitetene. En av våre oppdrettskunder uttaler at han er overbevist om at kontinuerlig renhold med børsterigg gir økt lusebeiting, bedre gjellehelse, og et sterkt forbedret miljø i og rundt noten. Dette er i kjernen av hva vi skal bidra med til oppdrettsnæringen. En robot er da et verktøy som kan la oss gjøre mindre, men å få mer.

HALO robot under installasjon.
Aqua Robotics