Banebrytende oppdrettsteknologi til havs

Aqua Robotics er ledende leverandør av robotisert renhold av oppdrettsnøter. Skarv Technologies har utviklet en ny maskinsynsløsning som kan vurdere slitasje og brudd i notvegg. Sammen har de inngått et partnerskap som muliggjør inspeksjon og renhold gjennom en fastmontert robot uten bruk av personell i operasjon.

Trygve Olav Fossum i Skarv Technologies og Kjetil Njærheim i Aqua Robotics har en samarbeidsavtale som vil sikre kontinuerlig og fokusert produktutvikling fremover.

Trygve Olav Fossum i Skarv Technologies og Kjetil Njærheim i Aqua Robotics har en samarbeidsavtale som vil sikre kontinuerlig og fokusert produktutvikling fremover.

Denne løsningen er valgt til SalmarAkers Ocean Farm 1 slik at man kan rengjøre not samtidig som man utfører kontinuerlig overvåkning av notveggen. Dette er pionerarbeid i verdenssammenheng og gir oppdretter helt ny mulighet til å både holde et spylefritt og kobberfritt miljø for fisken samtidig som man har kontinuerlig overvåkning og kontroll av notvegg.

Robotisering og KI reduserer arbeidsbelastning og miljøpåvirkning

Norskekysten er kjent for sine lange avstander og tøffe værforhold. Når havmerder etableres blir tilkomst og vær derfor fort en avgjørende faktor for responstid når man skal utføre oppgaver eller reagere på en hendelse. Dette gir store incentiver for å redusere behovet for manuelle operasjoner og heller lene seg på teknologi som kan automatisere arbeid, uten at personell og utstyr må hentes inn ved behov.  I en årrekke har Aqua Robotics utviklet roboter for rengjøring til de mindre fjordanleggene. Det har gitt mye erfaring på hvordan man kan hindre groe på not, både på innsiden og utsiden av notveggen, uten å benytte høytrykkspyling. Skarv Technologies besitter også banebrytende teknologi for bruk av kunstig intelligens og maskinsyn til å detektere slitasje og hull på notstrukturer. I verdenssammenheng er det banebrytende at en enkeltstående automatisert maskin både rengjør innside og utside av not, samtidig som den overvåker hele notveggen for slitasje og brudd. Resultater fra datafangst så langt har vist at man oppnår svært god bildekvalitet, samt god presisjon i bildeanalysen. Alt tyder dermed på at dette er teknologi som vil gi høy verdi for oppdretter. «Vi er svært heldige å få lov til å jobbe med aktører i Norge som våger å tro på ny teknologi slik at vi nå er posisjonert foran den internasjonale konkurransen. Det vil bety utrolig mye for oss som selskap og vår bransje å evne å beholde denne ledelsen i internasjonal teknologiutvikling. Vi håper derfor at dette bare er begynnelsen på etablering av slike anlegg i Norge», uttaler daglig leder i Aqua Robotics, Kjetil Njærheim.

Kontinuerlig notrengjøring gir biologiske gevinster

Kostnaden rundt utvikling og drift av teknologien kan man regne hjem ved reduksjon av de manuelle spyleoperasjonene. Slik sett skal verdiforslaget til kunde stå seg veldig sterkt også i økonomisk sammenheng. I de senere års tid har også bruk av kobber blitt sterkt diskutert, og det er nå en bred enighet om at bransjen må redusere sin bruk av kobber. Det har medført at hyppighet av spyling har økt når bruk av kobber har blitt redusert. Senere tids forskning har likevel vist at høy hyppighet av spyling kan stresse fisken og redusere appetitten. Aqua Robotics sin patenterte teknologi bruker børster som ikke krever elektronikk, pumper, eller andre støyskapende elementer i sjø. Det gjør at man ikke påvirker foringsmønster og at man heller ikke generer støy for fisken. Fiskens miljø blir dermed roligere.

En annen mulig negativ effekt som er forsket mer på i senere tid, er avfall fra spyling. Det er antatt at groe som løsrives fra spyling kommer i kontakt med fiskens gjeller og at de ulike typer groe både kan skape sår og skader på fiskens gjellestruktur. Gjellehelse representerer en av de mest kritiske faktorer til fiskevelferd. Ved bruk av HALO-systemet vil man hindre påslag av groe og dermed også eliminere dannelse av avfall ved rengjøring. Det er derfor sterke indikasjoner på at fiskens gjellehelse bedres signifikant gjennom slik bruk av teknologi.

Lusebekjempelse har også vært en av de store kampene i fiskevelferden. Man vet at leppefisk nærer av groe på not og da vil kontinuerlig renhold av not medføre at leppefisken ikke står på notvegg, men heller søker næring inne blant oppdrettsfisken. Robotens arbeid med å sikre kontinuerlig ren not kan derfor ha stor betydning i leppefiskens arbeid med å holde merden fri for lus, redusere antall lusebehandlinger og redusere luseveksten. Teknologien kan dermed gi store positive biologiske effekter for laksens miljø. 

Kontinuerlig overvåkning øker driftssikkerheten

Skarv Technologies har utprøvd teknologi som kombinerer høykvalitets video og kunstig intelligens som automatisk evaluerer og identifiserer mulige svakheter og brudd i notstruktur. OF1 er første anlegg som tar i bruk fastmontert overvåkning, hvor Aqua Robotics sin rengjøringsrigg er sensorbæreren som flytter kamera slik at alle områder av noten blir fotografert.

Fra SalmarAkers Ocean Farm 1 med fastmontert overvåking. 

«Samarbeidet med Aqua Robotics har muliggjort en automatisk kartlegging av notvegg uten bruk av personell eller manuelle operasjoner. Vi holder stor hastighet på utviklingen slik at vi kan optimalisere systemene til å kunne forutsi mulige slitasje og brudd. En slik kombinert metodikk av rengjøringsmaskin og overvåkning gir oss mulighet til å kontrollere alle deler av notveggen flere ganger i døgnet, og gir en inspeksjonshyppighet som aldri før har vært mulig å oppnå. Man vil ha flere roboter som jobber parallelt slik at man får redundans i operasjonene og dermed er i stand til å oppnå svært høy driftssikkerhet. Vi tror vi er med på en teknologireise som nå danner grunnlaget for den nye bransjestandarden i oppdrettsbransjen», sier en entusiastisk daglig leder, Trygve Olav Fossum, i Skarv Technologies.

Skarv Technologies har utprøvd teknologi som kombinerer høykvalitets video og kunstig intelligens som automatisk evaluerer og identifiserer mulige svakheter og brudd i notstruktur. OF1 er første anlegg som tar i bruk fastmontert overvåkning, hvor Aqua Robotics sin rengjøringsrigg er sensorbæreren som flytter kamera slik at alle områder av noten blir fotografert.  «Samarbeidet med Aqua Robotics har muliggjort en automatisk kartlegging av notvegg uten bruk av personell eller manuelle operasjoner. Vi holder stor hastighet på utviklingen slik at vi kan optimalisere systemene til å kunne forutsi mulige slitasje og brudd. En slik kombinert metodikk av rengjøringsmaskin og overvåkning gir oss mulighet til å kontrollere alle deler av notveggen flere ganger i døgnet, og gir en inspeksjonshyppighet som aldri før har vært mulig å oppnå. Man vil ha flere roboter som jobber parallelt slik at man får redundans i operasjonene og dermed er i stand til å oppnå svært høy driftssikkerhet. Vi tror vi er med på en teknologireise som nå danner grunnlaget for den nye bransjestandarden i oppdrettsbransjen», sier en entusiastisk daglig leder, Trygve Olav Fossum, i Skarv Technologies.

Aqua Robotics og Skarv Technologies har en samarbeidsavtale som vil sikre kontinuerlig og fokusert produktutvikling fremover. Både Aqua Robotics og Skarv Technologies understreker viktigheten av å ha tilgang på aktører som våger å satse på ny teknologi og benytter egne behov til å danne grunnlag for introduksjon, bruk og erfaring av slikt pionerarbeid. Det er samarbeid på tvers av organisasjoner som har muliggjort oppnåelsen av disse teknologiske milepælene vi nå ser.

Aqua Robotics og Skarv Technologies vil begge vise frem sine teknologiske nyvinninger på stand under årets Aqua Nor i Trondheim 22. – 24. august på stand C-005

Aktuelt

Om AQUA ROBOTICS

Aqua Robotics AS ble startet i 2016 av Molaug-familien som har solid erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen fiskeoppdrett og en rekke andre bransjer.

Les mer

Aqua Robotics